User Tools

Site Tools


2285-b-c-u-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2285-b-c-u-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá đuối ó</​b>​ là một trong 4 bộ cá đuối. Trước đây chúng thuộc bộ Rajiformes, nhưng các nghiên cứu phân tử gần đây cho thấy rằng <​i>​myliobatiforms</​i>​ là một nhóm đơn ngành, và nó có nguồn gốc tiến hóa có hình dạng dẹp một cách độc lập với Bộ Cá đuối.<​sup id="​cite_ref-nelson_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Phân loại của Nelson năm 2006 <​i>​Fishes of the World</​i>,​ Myliobatiformes gồm các phân bộ và họ sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phân bộ Platyrhinoidei
 +</li>
 +<​li>​Phân bộ Zanobatoidei
 +</li>
 +<​li>​Phân bộ Myliobatoidei
 +<​ul><​li>​Liên họ Hexatrygonoidea
 +</li>
 +<​li>​Liên họ Urolophoidea
 +</li>
 +<​li>​Liên họ Urotrygonoidea
 +</li>
 +<​li>​Liên họ Dasyatoidea
 +</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-nelson-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Nelson,​ J.S. (2006). <​i>​Fishes of the World</​i>​ . John Wiley. tr. 69–82. ISBN 0-471-25031-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BB%99+C%C3%A1+%C4%91u%E1%BB%91i+%C3%B3&​amp;​rft.au=Nelson%2C+J.S.&​amp;​rft.aulast=Nelson%2C+J.S.&​amp;​rft.btitle=Fishes+of+the+World&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.edition=fourth&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-471-25031-7&​amp;​rft.pages=69-82&​amp;​rft.pub=John+Wiley&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181010153150
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.338 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1330/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18034/​2097152 bytes
 +Template argument size: 589/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 989/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.59 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 303.507 ​     1 -total
 + ​65.57% ​ 199.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.33% ​  ​89.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.85% ​  ​78.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​21.87% ​  ​66.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.73% ​  ​47.733 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.99% ​  ​36.403 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chondrichthyes
 + ​11.08% ​  ​33.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  2.20%    6.671      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  1.32%    4.010     14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​*
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262999-0!canonical and timestamp 20181010153150 and revision id 19440707
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2285-b-c-u-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)