User Tools

Site Tools


2284-b-c-s-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2284-b-c-s-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bác sĩ</​b> ​ còn gọi là <​b>​Thầy thuốc</​b>​ là người duy trì, phục hồi sức khỏe con người bằng cách nghiên cứu, chẩn đoán và chữa trị bệnh tật và thương tật dựa trên kiến thức về cơ thể con người. Thầy thuốc có thể là bác sĩ đa khoa hay bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ Tây y hay thầy thuốc Đông y (dùng thuốc Nam, thuốc Bắc). Thành ngữ Việt Nam có câu "​Lương y như từ mẫu" ý nói thầy thuốc phải là người có y đức chăm sóc cho người bệnh giống như mẹ hiền. Ở nhiều nước, sinh viên ngành y trước khi tốt nghiệp trở thành thầy thuốc phải đọc lời thề Hippocrates. Ngày 27 tháng 2 là ngày thầy thuốc Việt Nam. Thầy thuốc còn gọi là thầy lang, những thầy thuốc giỏi được tôn xưng là thần y, ngược lại những thầy thuốc dổm bị gọi là lang băm.
 +</p>
  
 +<​p>"​Bác sĩ" là từ Hán Việt. Chữ Hán "​博士"​ hợp thành từ "​博",​ chỉ sự sâu rộng về kiến thức (như trong "uyên bác", "bác học"​),​ và "​士",​ chỉ người trí thức. Cả hai yếu tố này đều không có liên tưởng gì về ngành y, nên việc dùng từ "bác sĩ" để chỉ người làm nghề Y trong tiếng Việt không chính xác. Thực tế trong các ngôn ngữ sử dụng từ gốc Hán khác, "bác sĩ" là từ chỉ một học vị, mà người Việt gọi là "​tiến sĩ". Cách dùng sai của người Việt có thể là do ảnh hưởng từ các ngôn ngữ châu Âu. Chẳng hạn trong tiếng Anh, "​doctor"​ là danh hiệu vừa dùng để gọi người đạt học vị "​Doctor of Philosophy"​ ("​tiến sĩ triết học"​) hoặc "​doctor"​ trong các lĩnh vực khác, vừa dùng để gọi người làm nghề Y tức "​physician"​.
 +</p>
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Bác sĩ</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181016171423
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 283/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10594/​2097152 bytes
 +Template argument size: 358/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 908 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​90.788 ​     1 -total
 + ​43.37% ​  ​39.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 + ​38.04% ​  ​34.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​31.94% ​  ​29.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​29.84% ​  ​27.090 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​25.81% ​  ​23.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​16.79% ​  ​15.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.87% ​  ​13.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.87%    7.144      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.56%    6.861      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​128782-0!canonical and timestamp 20181016171423 and revision id 41217889
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2284-b-c-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)