User Tools

Site Tools


2283-b-c-p-en-an-giang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2283-b-c-p-en-an-giang-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bọ cạp đen Việt Nam</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hay còn gọi là <​b>​Bọ cạp đất Việt Nam</​b>​ (tên khoa học <​i><​b>​Heterometrus laoticus</​b></​i>​) là một loài bọ cạp hung hãn được tìm thấy ở những vùng có bụi rậm, cánh đồng, rừng nhiệt đới ở Việt Nam và Lào. Chúng có thể dài tới 12 xentimét (4,7 in). Vết cắp của chúng có thể gây xước tay và viêm sưng. Nọc độc không nguy hiểm tới tính mạng, nó tương đương với một con ong đốt.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011133907
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.255 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1363/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14384/​2097152 bytes
 +Template argument size: 872/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 372/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.09 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 200.457 ​     1 -total
 + ​51.45% ​ 103.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.10% ​  ​54.323 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.99% ​  ​32.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​15.71% ​  ​31.497 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.45% ​  ​22.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Arachnida-stub
 +  9.55%   ​19.143 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.44%   ​18.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.94%    9.906      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.94%    5.885      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265585-0!canonical and timestamp 20181011133906 and revision id 31041892
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2283-b-c-p-en-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)