User Tools

Site Tools


2282-b-c-aegea-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2282-b-c-aegea-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bắc Aegean</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</​span>​) là một trong 13 vùng của Hy Lạp. Vùng bao gồm các quần đảo tại đông bắc biển Aegea, ngoại trừ Samothrace, là đảo thuộc vùng Đông Macedonia và Thrace, và Imbros cùng Tenedos thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.
 +</p>
  
 +<​p>​Vùng Bắc Aegea được thành lập trong đợt cải cách đơn vị hành chính vào năm 1987. Với kế hoạch Kallikratis vào năm, quyền lực và thẩm quyền của vùng được tổ chức lại và mở rộng. Cùng với Nam Aegea, nó được quản lý bởi Chính quyền Phân quyền Aegea đặt tại Piraeus. Thủ phủ của vùng nằm tại Mytilene trên đảo Lesbos.
 +</​p><​p>​Cho đến cải cách Kallikratis,​ vùng bao gồm ba quận Samos, Chios và Lesbos. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 vùng được chia thành 5 đơn vị thuộc vùng, trung tâm là các đảo chính:<​sup id="​cite_ref-Kallikratis_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​Chios,​ Ikaria, Lemnos, Lesbos và Samos.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181016122903
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.556 seconds
 +Real time usage: 0.694 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12369/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 77225/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21627/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 492/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.193/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.36 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 639.721 ​     1 -total
 + ​98.62% ​ 630.887 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​87.15% ​ 557.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​36.07% ​ 230.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​31.50% ​ 201.537 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​23.74% ​ 151.857 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 + ​23.23% ​ 148.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +  7.54%   ​48.211 ​   214 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  6.93%   ​44.344 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  3.19%   ​20.437 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262938-0!canonical and timestamp 20181016122903 and revision id 36388242
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2282-b-c-aegea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)