User Tools

Site Tools


2274-asahi-maru-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2274-asahi-maru-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Asahi Maru</​b></​i>​ (旭日丸) là một trong các tàu buồm kiểu phương Tây đầu tiên của Nhật Bản sau thời gian bế quan tỏa cảng. Nó được Mạc phủ Tokugawa đặt mua từ lãnh địa Mito, công việc xây dựng tàu bắt đầu vào năm 1854, và được hoàn thành vào năm 1856.
 +</​p><​p>​Con tàu dài 42,3 mét (139 ft), rộng 9,1 mét (30 ft), độ mớn nước là 7,2 mét (24 ft). Con tàu nặng 750 tấn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181010224830
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.153 seconds
 +Preprocessor visited node count: 679/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4256/​2097152 bytes
 +Template argument size: 787/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 392/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.734 ​     1 -total
 + ​44.91% ​  ​54.226 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_characteristics
 + ​39.06% ​  ​47.164 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​34.69% ​  ​41.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_begin
 + ​25.07% ​  ​30.269 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 + ​10.81% ​  ​13.053 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_career
 +  4.97%    5.995      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_find
 +  3.69%    4.452      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_image
 +  2.86%    3.456      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ship_prefix
 +  2.60%    3.134      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263518-0!canonical and timestamp 20181010224830 and revision id 19761780
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2274-asahi-maru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)