User Tools

Site Tools


2273-aruwimi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2273-aruwimi-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Aruwimi</​b>​ là một chi lưu của sông Congo, nằm ở phía bắc và đông của Congo.
 +</​p><​p>​Aruwimi bắt đầu với tên gọi <​b>​sông Ituri</​b>,​ bắt nguồn từ gần hồ Albert,<​sup id="​cite_ref-bossche_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ tại vùng thảo nguyên phía bắc cyar lưu vực sông Kibale. Sông sau đó chảy theo hướng nam-tây nam cho đến khi nhận nước từ sông Shari. Ituri sau đó chuyển hướng tây, qua rừng Ituri, trở thành Aruwimi sau khi Nepoko (hay Nepoki) hợp lưu vào, tại thị trấn Bomili. Sông tiếp tục chảy theo hướng tây, hợp lưu vào Congo tại Basoko. Chiều dài của Aruwimi–Ituri là khoảng 1.030 kilômét (640 mi), với Ituri khoảng 650 kilômét (400 mi) và Aruwimi khoảng 380 kilômét (240 mi).<​sup id="​cite_ref-bossche_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Aruwimi rộng khoảng 1,5 kilômét (0,93 mi) khí nó hợp lưu vào Congo.
 +</​p><​p>​Lưu vực Ituri/​Aruwimi hầu hết là các khu rừng rậm, và chỉ có một ít ngôi làng nằm dọc hai bờ sông, và có đường đi qua tại khoảng 4 nơi. Tiếng Kango được vài nghìn dân làng nói ở ngay phía nam của Avakubi, phần thượng du của Ituri và có người Mbuti (Pygmy) định cư.
 +</​p><​p>​Aruwimi được Henry Morton Stanley thám hiểm vào năm 1887 nhằm "​giải thoát"​ Emin Pasha. Các thác nước lớn ở phía trên Yambuya khiến không thể thông hành trên sông, và chuyến thám hiểm buộc phải chuyển sang đường bộ, với các khó khăn khủng khiếp.
 +</​p><​p>​Chi lưu:
 +</p>
 +<​p>​Khu định cư:
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181016135953
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.364 seconds
 +Real time usage: 0.430 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2751/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32977/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2968/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1798/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.75 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 405.154 ​     1 -total
 + ​89.25% ​ 361.583 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​19.60% ​  ​79.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_coor_title
 + ​18.12% ​  ​73.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​15.64% ​  ​63.379 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 + ​13.47% ​  ​54.570 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​12.63% ​  ​51.160 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​length
 +  8.87%   ​35.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.84%   ​27.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  4.17%   ​16.885 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country2code
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263496-0!canonical and timestamp 20181016135953 and revision id 10906137
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2273-aruwimi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)