User Tools

Site Tools


2271-apteryx-mantelli-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2271-apteryx-mantelli-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Apteryx mantelli</​b></​i>​ (tên thường gọi tiếng Anh: "North Island brown kiwi", 'kiwi nâu Đảo Bắc';​ danh pháp đồng nghĩa: <​i>​Apteryx australis</​i>​ và <​i>​Apteryx bulleri</​i><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ trước năm 2000, vẫn dùng trong vài nguồn) là một loài kiwi sống ở Đảo Bắc của New Zealand, và, với chừng 35.000 cá thể,<​sup id="​cite_ref-BLI2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là loài kiwi thường gặp nhất. Loài chim này nắm giữ kỉ lục về kích thước trứng lớn nhất khi so với kích thước cơ thể.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Cho tới năm 2000, kiwi nâu (danh pháp <​i>​Apteryx australis</​i>​) gồm ba loài ngay nay mang tên 
 +<i>A. rowi</​i>​ (rowi), <i>A. australis</​i>​ (tokoeka) và <i>A. mantelli</​i>​. Tuy vậy, mã duy truyền xác định rằng tokoeka là một loài riêng biệt, nó lấy tên mới <​i>​Apteryx australis</​i>​. Năm 1998, những thí nghiệm di truyền khác được thực hiện với rowi, giúp khắng định rằng rowi là một loài riêng (<​i>​Apteryx rowi</​i>​).
 +</​p><​p>​Kiwi nâu được mô tả lần đầu dưới tên <​i>​Apteryx australis</​i>​ bởi Abraham Dee Bartlett vào năm 1813, dựa trên một mẫu vật từ Dusky Sound, Đảo Nam, New Zealand.<​sup id="​cite_ref-Davies_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +
 +<​p><​i>​A. mantelli</​i>​ sống rải rác khắp Đảo Bắc, có mặt gần Northland, Coromandel, Đông Đảo Bắc, đảo Aroha, đảo Little Barrier, đảo Kawau, đảo Ponui, và vùng Whanganui. Chúng thích nghi với việc sống trong đồng cây mọc kiểu cây bụi và đồn điền thông, nhưng ưa thích rừng ôn đới và cận nhiệt đới rậm rạp.<​sup id="​cite_ref-BLI_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-IUCN-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFBirdLife_International2015"​ class="​citation web">​BirdLife International (2012). “<​i>​Apteryx mantelli</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AApteryx+mantelli&​amp;​rft.atitle=Apteryx+mantelli&​amp;​rft.au=BirdLife+International&​amp;​rft.aulast=BirdLife+International&​amp;​rft.date=15+May+2015&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2013.2&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F45353580&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BLI2-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​BirdLife International (2008)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Gill và đồng nghiệp (2010). “Checklist of the birds of New Zealand, Norfolk and Macquarie Islands, and the Ross Dependency, Antarctica” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​ (ấn bản 4). Te Papa Press<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2016</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AApteryx+mantelli&​amp;​rft.au=Gill&​amp;​rft.aulast=Gill&​amp;​rft.btitle=Checklist+of+the+birds+of+New+Zealand%2C+Norfolk+and+Macquarie+Islands%2C+and+the+Ross+Dependency%2C+Antarctica&​amp;​rft.date=22+May+2016&​amp;​rft.edition=4th&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Te+Papa+Press&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnzbirdsonline.org.nz%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fchecklist%2FChecklist-of-Birds.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Ümüt Çınar (2015). “01 Pᴀʟᴇᴏɢɴᴀᴛʜᴀᴇ:​ Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs,​ Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs,​ Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs,​ Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs,​ Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs,​ Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs,​ Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs,​ Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs &amp; Rᴇfᴇʀᴇɴᴄᴇs”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2016</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AApteryx+mantelli&​amp;​rft.au=%C3%9Cm%C3%BCt+%C3%87%C4%B1nar&​amp;​rft.aulast=%C3%9Cm%C3%BCt+%C3%87%C4%B1nar&​amp;​rft.btitle=01+P%E1%B4%80%CA%9F%E1%B4%87%E1%B4%8F%C9%A2%C9%B4%E1%B4%80%E1%B4%9B%CA%9C%E1%B4%80%E1%B4%87%3A+S%E1%B4%9B%CA%80%E1%B4%9C%E1%B4%9B%CA%9C%C9%AA%E1%B4%8F%C9%B4%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+R%CA%9C%E1%B4%87%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+C%E1%B4%80s%E1%B4%9C%E1%B4%80%CA%80%C9%AA%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+A%E1%B4%98%E1%B4%9B%E1%B4%87%CA%80%CA%8F%C9%A2%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+A%E1%B4%87%E1%B4%98%CA%8F%E1%B4%8F%CA%80%C9%B4%C9%AA%E1%B4%9B%CA%9C%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+D%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8F%CA%80%C9%B4%C9%AA%E1%B4%9B%CA%9C%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+L%C9%AA%E1%B4%9B%CA%9C%E1%B4%8F%CA%80%C9%B4%C9%AA%E1%B4%9B%CA%9C%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s%2C+T%C9%AA%C9%B4%E1%B4%80%E1%B4%8D%C9%AAf%E1%B4%8F%CA%80%E1%B4%8D%E1%B4%87s+%26+R%E1%B4%87f%E1%B4%87%CA%80%E1%B4%87%C9%B4%E1%B4%84%E1%B4%87s&​amp;​rft.date=8+August+2016&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fkmoksy.com%2Fzobot%2Fbirds_English.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​A History of the Birds of New Zealand</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Guinness World Records 2013</​i>,​ Page 050, Hardcover Edition. ISBN 9781904994879</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Davies-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Davies,​ S. J. J. F. (2003)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BLI-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​BirdLife International</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation encyclopaedia">​Davies,​ S.J.J.F. (2003). “Kiwis”. ​ Trong Hutchins, Michael. <​i>​Grzimek'​s Animal Life Encyclopedia</​i>​. 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins (ấn bản 2). Farmington Hills, MI: Gale Group. tr. 89–92. ISBN 0-7876-5784-0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AApteryx+mantelli&​amp;​rft.atitle=Kiwis&​amp;​rft.au=Davies%2C+S.J.J.F.&​amp;​rft.aufirst=S.J.J.F.&​amp;​rft.aulast=Davies&​amp;​rft.btitle=Grzimek%27s+Animal+Life+Encyclopedia&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.edition=2nd&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.isbn=0-7876-5784-0&​amp;​rft.pages=89-92&​amp;​rft.place=Farmington+Hills%2C+MI&​amp;​rft.pub=Gale+Group&​amp;​rft.volume=8+Birds+I+Tinamous+and+Ratites+to+Hoatzins&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Apteryx mantelli</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181022215335
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.496 seconds
 +Real time usage: 0.600 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4390/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44725/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5790/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 8/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6164/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 9/400
 +Lua time usage: 0.160/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.48 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 529.413 ​     1 -total
 + ​48.03% ​ 254.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxonbar
 + ​46.65% ​ 246.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​43.57% ​ 230.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​1x
 + ​42.03% ​ 222.501 ​    47 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxonbar/​Link
 + ​25.48% ​ 134.890 ​    64 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 + ​23.78% ​ 125.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​13.82% ​  ​73.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Reflist
 + ​11.96% ​  ​63.344 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.38%   ​49.654 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Replace
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266437-0!canonical and timestamp 20181022215335 and revision id 43073277
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2271-apteryx-mantelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)