User Tools

Site Tools


2271-apteryx-mantelli-la-gi

Apteryx mantelli (tên thường gọi tiếng Anh: "North Island brown kiwi", 'kiwi nâu Đảo Bắc'; danh pháp đồng nghĩa: Apteryx australisApteryx bulleri[5] trước năm 2000, vẫn dùng trong vài nguồn) là một loài kiwi sống ở Đảo Bắc của New Zealand, và, với chừng 35.000 cá thể,[2] là loài kiwi thường gặp nhất. Loài chim này nắm giữ kỉ lục về kích thước trứng lớn nhất khi so với kích thước cơ thể.[6]

Cho tới năm 2000, kiwi nâu (danh pháp Apteryx australis) gồm ba loài ngay nay mang tên A. rowi (rowi), A. australis (tokoeka) và A. mantelli. Tuy vậy, mã duy truyền xác định rằng tokoeka là một loài riêng biệt, nó lấy tên mới Apteryx australis. Năm 1998, những thí nghiệm di truyền khác được thực hiện với rowi, giúp khắng định rằng rowi là một loài riêng (Apteryx rowi).

Kiwi nâu được mô tả lần đầu dưới tên Apteryx australis bởi Abraham Dee Bartlett vào năm 1813, dựa trên một mẫu vật từ Dusky Sound, Đảo Nam, New Zealand.[7]

A. mantelli sống rải rác khắp Đảo Bắc, có mặt gần Northland, Coromandel, Đông Đảo Bắc, đảo Aroha, đảo Little Barrier, đảo Kawau, đảo Ponui, và vùng Whanganui. Chúng thích nghi với việc sống trong đồng cây mọc kiểu cây bụi và đồn điền thông, nhưng ưa thích rừng ôn đới và cận nhiệt đới rậm rạp.[8]

  1. ^ BirdLife International (2012). “Apteryx mantelli”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2015. 
  2. ^ a ă BirdLife International (2008)
  3. ^ Gill và đồng nghiệp (2010). “Checklist of the birds of New Zealand, Norfolk and Macquarie Islands, and the Ross Dependency, Antarctica” (PDF) (ấn bản 4). Te Papa Press. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2016. 
  4. ^ Ümüt Çınar (2015). “01 Pᴀʟᴇᴏɢɴᴀᴛʜᴀᴇ: Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs, Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs, Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs, Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs, Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs, Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs, Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs, Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs & Rᴇfᴇʀᴇɴᴄᴇs”. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2016. 
  5. ^ A History of the Birds of New Zealand
  6. ^ Guinness World Records 2013, Page 050, Hardcover Edition. ISBN 9781904994879
  7. ^ Davies, S. J. J. F. (2003)
  8. ^ BirdLife International
  • Davies, S.J.J.F. (2003). “Kiwis”. Trong Hutchins, Michael. Grzimek's Animal Life Encyclopedia. 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins (ấn bản 2). Farmington Hills, MI: Gale Group. tr. 89–92. ISBN 0-7876-5784-0. 
2271-apteryx-mantelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)