User Tools

Site Tools


2270-appennini-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2270-appennini-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Appennini</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Ἀπέννινα Ὄρη</​span>,​ tiếng Anh: <​i><​span lang="​en">​Apennines</​span></​i>​)<​sup id="​cite_ref-Lewis_1879_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một rặng núi bao gồm một số dãy núi nhỏ hơn chạy song song với chiều dài khoảng 1.200 km (750 mi) dọc suốt bán đảo Ý. Ở phía tây bắc, Appennini hợp với Alpes Liguri tại Altare. Ở phía tây nam, Appennini chấm dứt tại Reggio di Calabria, một thành phố ven biển nằm ở cuối bán đảo. Từ năm 2000, Bộ Môi trường Ý đã chính thức quy định hệ thống Appennini bao gồm cả các dãy núi ở phía bắc đảo Sicilia nên chiều dài tăng thành <span class="​nowrap">​1.500 kilômét (930 mi).<​sup id="​cite_ref-Gambino-and-Romano_2000-2001_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​span>​ Địa hình rặng núi Appennini tạo thành một vòng cung ôm lấy biển Ligure và Tyrrhenus.
 +</​p><​p>​Dãy núi có cùng tên với bán đảo Appennini, tạo thành phần lớn lãnh thổ nước Ý. Phần lớn dãy núi có cây cối bao phủ, mặc dù một bên của đỉnh núi cao nhất, Corno Grande bị sông băng Calderone bao phủ một phần, đây là sông băng cực nam của châu Âu và duy nhất tại Appennini. Phần dãy núi ở phía nam là bán khô hạn. Sườn phía đông khá dốc xuống biển Adriatic, trong khi sườn phía tây tạo thành các vùng chân đồi và hầu hết các thành phố của bán đảo Ý đều nằm tại đây. Các dãy núi thành phần có xu hướng được đặt tên theo tỉnh hoặc các tỉnh mà nó nằm trên; ví dụ, Appennini Ligurian nằm tại Liguria. Do ranh giới giữa các tỉnh không phải là luôn cố định nên đã dẫn đến thực tế là có một số nhầm lần về tính chính xác giữa ranh giới các dãy núi thành phần. Tuy vậy, các dãy núi thường là ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh.
 +</​p><​p>​Appennini được chia thành ba bộ phận: bắc (tiếng Ý: <​i><​span lang="​it">​Appennino settentrionale</​span></​i>​),​ trung (tiếng Ý: <​i><​span lang="​it">​Appennino centrale</​span></​i>​) và <span class="​nowrap">​nam (tiếng Ý: <​i><​span lang="​it">​Appennino meridionale</​span></​i>​).<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​span>​
 +</​p><​p>​Có số đường mòn đi bộ qua Appennini. Đáng chú ý trong đó có Tuyến đường đi bộ châu Âu E1 từ miền bắc châu Âu và đi qua suốt chiều dài của bắc và trung Appennini. Sentiero Italia bắt đầu từ Trieste và sau khi quanh co qua các vòng cung tại Alpes thì đi qua toàn bộ hệ thống Appennini, Sicilia và Sardinia.
 +</​p><​p>​Appennini có 21 đỉnh trên 1.900 m (6.200 ft). Hầu hết các đỉnh nằm ở dãy Appennini Trung.<​sup id="​cite_ref-P73_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​span id="​CITEREFMerriam-Webster2001"​ class="​citation encyclopaedia">​“Apennines”. <​i>​Merriam-Webster'​s Geographical Dictionary</​i>​ (ấn bản 3). Merriam-Webster,​ Incorporated. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.atitle=Apennines&​amp;​rft.btitle=Merriam-Webster%27s+Geographical+Dictionary&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.edition=3rd&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pub=Merriam-Webster%2C+Incorporated&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFBlackie1887"​ class="​citation book">​Blackie,​ Christina; Blackie, John Stuart (1887). <​i>​Geographical etymology, a dictionary of place-names giving their derivations</​i>​. London: Murray.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.au=Blackie%2C+Christina&​amp;​rft.au=Blackie%2C+John+Stuart&​amp;​rft.aufirst=Christina&​amp;​rft.aulast=Blackie&​amp;​rft.btitle=Geographical+etymology%2C+a+dictionary+of+place-names+giving+their+derivations&​amp;​rft.date=1887&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Murray&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFDeecke1904"​ class="​citation book">​Deecke,​ W; Nesbitt, H A (Translator) (1904). <​i>​Italy;​ a popular account of the country, its people, and its institutions (including Malta and Sardinia)</​i>​. London; New York: Macmillan Co.; S. Sonnenschein &amp; Co.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.au=Deecke%2C+W&​amp;​rft.au=Nesbitt%2C+H+A+%28Translator%29&​amp;​rft.aufirst=W&​amp;​rft.aulast=Deecke&​amp;​rft.btitle=Italy%3B+a+popular+account+of+the+country%2C+its+people%2C+and+its+institutions+%28including+Malta+and+Sardinia%29&​amp;​rft.date=1904&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=London%3B+New+York&​amp;​rft.pub=Macmillan+Co.%3B+S.+Sonnenschein+%26+Co.&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFLunardi2008"​ class="​citation book">​Lunardi,​ Pietro (2008). <​i>​Design and construction of tunnels: analysis of controlled deformation in rocks and soils (ADECO-RS)</​i>​. Berlin: Springer.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.au=Lunardi%2C+Pietro&​amp;​rft.aufirst=Pietro&​amp;​rft.aulast=Lunardi&​amp;​rft.btitle=Design+and+construction+of+tunnels%3A+analysis+of+controlled+deformation+in+rocks+and+soils+%28ADECO-RS%29&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=Berlin&​amp;​rft.pub=Springer&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFMargheriti2006"​ class="​citation journal">​Margheriti,​ Lucia và đồng nghiệp (August/​October 2006). “The subduction structure of the Northern Apennines: results for the RETREAT seismic deployment” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. <​i>​Annals of Geophysics</​i>​ <​b>​49</​b>​ (4/​5).</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.atitle=The+subduction+structure+of+the+Northern+Apennines%3A+results+for+the+RETREAT+seismic+deployment&​amp;​rft.au=Margheriti%2C+Lucia&​amp;​rft.aufirst=Lucia&​amp;​rft.aulast=Margheriti&​amp;​rft.date=August%2FOctober+2006&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=4%2F5&​amp;​rft.jtitle=Annals+of+Geophysics&​amp;​rft.volume=49&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fearth.geology.yale.edu%2F~jjpark%2FMargheriti_etal_Annali_2006.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </li>
 +<​li><​span id="​CITEREFMartini2001"​ class="​citation book">​Martini,​ I. Peter; Vai, Gian Battista (2001). “Geomorphologic Setting”. ​ Trong Martini, I. Peter; Vai, Gian Battista. <​i>​Anatomy of an orogen: the Apennines and adjacent Mediterranean basins</​i>​. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Academic Publishers. tr. 1–4.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.atitle=Geomorphologic+Setting&​amp;​rft.au=Martini%2C+I.+Peter&​amp;​rft.au=Vai%2C+Gian+Battista&​amp;​rft.aufirst=I.+Peter&​amp;​rft.aulast=Martini&​amp;​rft.btitle=Anatomy+of+an+orogen%3A+the+Apennines+and+adjacent+Mediterranean+basins&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=1-4&​amp;​rft.place=Dordrecht+%5Bu.a.%5D&​amp;​rft.pub=Kluwer+Academic+Publishers&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFBarchi2001"​ class="​citation book">​Barchi,​ Massimiliano;​ Landuzzi, Alberto; Minelli, Giorgio; Pialli, Giampaolo (2001). “Inner Northern Apennines”. ​ Trong Martini, I. Peter; Vai, Gian Battista. <​i>​Anatomy of an orogen: the Apennines and adjacent Mediterranean basins</​i>​. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Academic Publishers. tr. 215–254.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.atitle=Inner+Northern+Apennines&​amp;​rft.au=Barchi%2C+Massimiliano&​amp;​rft.au=Landuzzi%2C+Alberto&​amp;​rft.au=Minelli%2C+Giorgio&​amp;​rft.au=Pialli%2C+Giampaolo&​amp;​rft.aufirst=Massimiliano&​amp;​rft.aulast=Barchi&​amp;​rft.btitle=Anatomy+of+an+orogen%3A+the+Apennines+and+adjacent+Mediterranean+basins&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=215-254&​amp;​rft.place=Dordrecht+%5Bu.a.%5D&​amp;​rft.pub=Kluwer+Academic+Publishers&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFPedrotti2003"​ class="​citation book">​Pedrotti,​ F.; Gafta, D. (2003). “The High Mountain Flora and Vegetation of the Apennines and the Italian Alps”. ​ Trong Nagy, László; Grabherr, G.; Körner, Ch. và đồng nghiệp. <​i>​Alpine biodiversity in Europe</​i>​. Ecological studies, 167. Berlin, Heidelberg [u.a.]: Springer-Verlag. tr. 73–84.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAppennini&​amp;​rft.atitle=The+High+Mountain+Flora+and+Vegetation+of+the+Apennines+and+the+Italian+Alps&​amp;​rft.au=Gafta%2C+D.&​amp;​rft.au=Pedrotti%2C+F.&​amp;​rft.aufirst=F.&​amp;​rft.aulast=Pedrotti&​amp;​rft.btitle=Alpine+biodiversity+in+Europe&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=73-84&​amp;​rft.place=Berlin%2C+Heidelberg+%5Bu.a.%5D&​amp;​rft.pub=Springer-Verlag&​amp;​rft.series=Ecological+studies%2C+167&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ .</​li>​
 +<li class="​mw-empty-elt"/></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Appennini</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​43°16′54″B</​span>​ <span class="​longitude">​12°34′55″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​43,​28167°B 12,​58194°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​43.28167;​ 12.58194</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181014173947
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.512 seconds
 +Real time usage: 0.604 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2691/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 52768/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3618/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3284/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.220/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 16.74 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 535.720 ​     1 -total
 + ​47.35% ​ 253.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​20.62% ​ 110.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-gr
 +  9.15%   ​49.022 ​    30 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  7.03%   ​37.659 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 +  6.64%   ​35.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  6.63%   ​35.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.53%   ​29.649 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 +  4.98%   ​26.679 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_encyclopedia
 +  4.92%   ​26.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_coor
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262559-0!canonical and timestamp 20181014173946 and revision id 30273399
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2270-appennini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)