User Tools

Site Tools


2269-apis-cerana-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2269-apis-cerana-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ong mật phương Đông</​b>,​ tên khoa học <​i><​b>​Apis cerana</​b></​i>,​ là một loài ong mật được tìm thấy ở đông Nam Á như Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Bangladesh và Papua New Guinea. Loài này là loài chị em với <​i>​Apis koschevnikovi</​i>,​ cả hai trong cùng phân chi cùng với ong mật phương Tây <​i>​Apis mellifera</​i>​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​(theo Engel, 1999).
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Apis cerana cerana</​i>​ Fabricius (= "​sinensis"​) - Afghanistan,​ Pakistan, bắc Ấn Độ, Trung Hoa và bắc Việt Nam</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana heimifeng</​i>​ Engel</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana indica</​i>​ - Fabricius South India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanma, Malaysia, Indonesia và Philippines</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana japonica</​i>​ Fabricius - Nhật Bản</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana javana</​i>​ Enderlein</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana johni</​i>​ Skorikov</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana nuluensis</​i>​ Tingek, Koeniger and Koeniger</​li>​
 +<​li><​i>​Apis cerana skorikovi</​i>​ Engel (= "​himalaya"​) - Các núi ở trung và đông Himalaya (Ruttner, 1987)</​li></​ul>​
 +<​p><​i>​Apis cerana</​i>​ là con chủ tự nhiên của các loài bọ chét <​i>​Varroa jacobsoni</​i>​ và <​i>​Nosema ceranae,</​i>​ cả hai đều là loài ký sinh trên ong mật phương Tây.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Asiatic-honey-bee.jpg/​220px-Asiatic-honey-bee.jpg"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Asiatic-honey-bee.jpg/​330px-Asiatic-honey-bee.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Asiatic-honey-bee.jpg/​440px-Asiatic-honey-bee.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​i>​Apis cerana</​i>​ từ Ấn Độ</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Apis cerana</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181011104810
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.252 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1476/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10206/​2097152 bytes
 +Template argument size: 978/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4880/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 947 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 196.471 ​     1 -total
 + ​54.14% ​ 106.362 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​25.99% ​  ​51.066 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.70% ​  ​21.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.91%   ​19.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  6.02%   ​11.821 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.94%   ​11.680 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.12%   ​10.068 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.91%    9.653      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  3.67%    7.211      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264083-0!canonical and timestamp 20181011104810 and revision id 24080149
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2269-apis-cerana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)