User Tools

Site Tools


2268-ao-m-t-tr-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2268-ao-m-t-tr-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Solar_Evaporation_Ponds%2C_Atacama_Desert.jpg/​250px-Solar_Evaporation_Ponds%2C_Atacama_Desert.jpg"​ width="​250"​ height="​166"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Solar_Evaporation_Ponds%2C_Atacama_Desert.jpg/​375px-Solar_Evaporation_Ponds%2C_Atacama_Desert.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Solar_Evaporation_Ponds%2C_Atacama_Desert.jpg/​500px-Solar_Evaporation_Ponds%2C_Atacama_Desert.jpg 2x" data-file-width="​4288"​ data-file-height="​2848"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Ao mặt trời</​b>​ là ao nước có công dụng để lưu trữ nhiệt năng có được từ hấp thụ năng lượng của các bức xạ Mặt Trời, thường được đặt ở những vùng có thời gian nắng chiếm tỷ lệ cao đủ để hoạt động. Năng lượng thu được này thường được sử dụng làm nguồn nhiệt dự trữ, khử độ mặn, làm đông lạnh, sấy khô.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​42/​DomanAomattroi.svg/​250px-DomanAomattroi.svg.png"​ width="​250"​ height="​358"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​42/​DomanAomattroi.svg/​375px-DomanAomattroi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​42/​DomanAomattroi.svg/​500px-DomanAomattroi.svg.png 2x" data-file-width="​386"​ data-file-height="​553"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Mật độ nước mặn trong ao mặt trời theo độ sâu</​div></​div></​div>​
 +<p>Ao mặt trời thông thường chứa nước có độ mặn cao, có khả năng hấp thụ và lưu trữ năng lượng từ bức xạ Mặt Trời. Các lớp nước trong ao mặt trời có thể đối lưu hoặc không đối lưu.
 +</p>
 +<​ol><​li>​Ao mặt trời có đối lưu được hiểu là một túi nước có lớp màng trong suốt ở mặt trên của ao ngăn cản việc bốc hơi mất nhiệt.</​li>​
 +<​li>​Ao mặt trời không đối lưu gồm hai loại:
 +<​ol><​li>​Loại có nồng độ muối tăng dần xuống phía đáy ao</​li>​
 +<​li>​Loại có màng ngăn trong suốt chống đối lưu</​li></​ol></​li></​ol>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181010210659
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.091 seconds
 +Preprocessor visited node count: 242/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17326/​2097152 bytes
 +Template argument size: 197/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 756 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​40.844 ​     1 -total
 + ​54.06% ​  ​22.081 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_v&#​7853;​t_l&​yacute;​
 + ​49.44% ​  ​20.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​40.14% ​  ​16.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​38.86% ​  ​15.873 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_li&​ecirc;​n_quan_&#​273;&#​7871;​n_M&#​7863;​t_Tr&#​7901;​i
 + ​34.37% ​  ​14.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.68%    2.728      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265773-0!canonical and timestamp 20181010210659 and revision id 26044995
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2268-ao-m-t-tr-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)