User Tools

Site Tools


2266-anh-em-k-t-ngh-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2266-anh-em-k-t-ngh-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Peach_garden_ceremony.jpg/​230px-Peach_garden_ceremony.jpg"​ width="​230"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Peach_garden_ceremony.jpg/​345px-Peach_garden_ceremony.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Peach_garden_ceremony.jpg/​460px-Peach_garden_ceremony.jpg 2x" data-file-width="​1215"​ data-file-height="​995"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tranh vẽ ba anh em Lưu Quan Trương đang kết nghĩa</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Anh em kết nghĩa</​b>​ là những người đàn ông gồm 2 hay nhiều hơn tuy không có quan hệ anh em máu mủ, họ hàng nhưng có quan hệ mật thiết, thân tình với nhau như những người anh em thật sự bằng những lời tuyên thệ kết nghĩa với nhau. Trong những buổi lễ, có thể có các nghi thức như cắt máu ăn thề, vái trời đất hoặc trao các tín vật làm tin. Đặc biệt là nghi lễ cắt máu ăn thề để chứng tỏ một lời thề máu, máu của mỗi người được trộn lẫn vào nhau, có thể rỏ vào rượu để uống.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong Tam Quốc diễn nghĩa (chữ Hán: 三国演义/​三國演義) có ba anh em kết nghĩa là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa tại vườn đào với lời thề: <​i>​Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày</​i>​. Tình cảm của ba vị anh em kết nghĩa này được miêu tả son sắt trong suốt tác phẩm. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng là anh em kết nghĩa với Ngưu Ma Vương, nhưng sau này hai bên mâu thuẫn nên đánh giết lẫn nhau. Trong lịch sử Mông Cổ, có hai cặp kết nghĩa nổi tiếng là Dã Tốc Cai kết an đáp (phiên âm tiếng Hán của từ Mông Cổ, nghĩa là anh em kết nghĩa) với Thoán Ly (sau này là Vương Hãn) và Thiết Mộc Chân kết nghĩa với Trát Mộc Hợp. Trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu cũng có cặp kết an đáp giữa Đà Lôi và Quách Tĩnh. Ở nước Anh cũng có hai người tên là Robert d'​Ouilly và Roger d'Ivry được biết đến là anh em kết nghĩa.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181010161441
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 174/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4772/​2097152 bytes
 +Template argument size: 217/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.879 ​     1 -total
 + ​73.15% ​  ​33.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_ch&#​7911;​ng_h&#​7885;​c
 + ​65.49% ​  ​30.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​50.29% ​  ​23.074 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.49% ​  ​12.154 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.84%    4.515      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264318-0!canonical and timestamp 20181010161441 and revision id 41270309
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2266-anh-em-k-t-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)