User Tools

Site Tools


2264-andr-sogliuzzo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2264-andr-sogliuzzo-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​007BA7;​color:​white;">​André Sogliuzzo</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh vào</​th><​td>​
 +Hoa Kỳ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span title="​How this comedian performs, e.g. stand-up comedy, film or television actor, etc.">​Medium</​span></​th><​td>​
 +Tấu hài, phim, truyền hình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td>​
 +Mỹ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năm hoạt động</​th><​td>​
 +1994 đến nay</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​André Sogliuzzo</​b>​ (sinh ngày 10 tháng 8 năm 1966 ở Thành phố New York, Hoa Kỳ) là một diễn viên và diễn viên lồng tiếng người Mỹ gốc Ý. Anh được biết đến với vai trò người lồng tiếng cho một số nhân vật hư cấu. Anh đã lồng tiếng trong <​i>​Open Season</​i>,​ <​i>​Avatar:​ The Last Airbender</​i>,​ <​i>​American Dad!</​i>,​ <​i>​Jackie Chan Adventures</​i>,​ và giọng của McSquizzy trong <​i>​Open Season</​i>​ series.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Danh sách phim</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Vai hoạt hình</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​1.2</​span>​ <span class="​toctext">​Phim điện ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​1.3</​span>​ <span class="​toctext">​Game video</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Vai_ho.E1.BA.A1t_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vai_hoạt_hình">​Vai hoạt hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​American Dad!</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Avatar:​ The Last Airbender</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Brandy &amp; Mr. Whiskers</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Boog and Elliot'​s Big Adventure</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Celebrity Deathmatch</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Family Guy</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Harvey Birdman, Attorney at Law</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Jackie Chan Adventures</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Random! Cartoons</​i></​li>​
 +<​li><​i>​SpongeBob SquarePants</​i></​li>​
 +<​li><​i><​i>​Star Wars: Clone Wars</​i></​i></​li>​
 +<​li><​i>​The Batman</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Wolverine and the X-Men</​i></​li></​ul><​h3><​span id="​Phim_.C4.91i.E1.BB.87n_.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_điện_ảnh">​Phim điện ảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Open Season</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Open Season 3</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Open Season 4</​i></​li>​
 +<​li><​i>​The Polar Express</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Transformers:​ Revenge of the Fallen</​i></​li>​
 +<​li><​i>​You'​ve Got Mail</​i></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Game_video">​Game video</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Crysis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Age of Empires III</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Call of Duty United Offensive</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Company of Heroes</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Condemned 2: Bloodshot</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Crash Nitro Kart</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Destroy All Humans!</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Eat Lead: the Return of Matt Hazard</​i></​li>​
 +<​li><​i>​EverQuest II</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Fantastic Four</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Final Fantasy X</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Final Fantasy XIII</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ghostbusters:​ The Video Game</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ratchet:​ Deadlocked</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Scarface:​ The World Is Yours</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Shrek 2</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Shrek the Third</​i></​li>​
 +<​li><​i>​SOCOM:​ U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo 3</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Spyro:​ Enter the Dragonfly</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Spyro:​ Year of the Dragon</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Star Wars: The Clone Wars</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Tak:​ The Great Juju Challenge</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Tales of Symphonia</​i></​li>​
 +<​li><​i>​The Scorpion King: Rise of the Akkadian</​i></​li>​
 +<​li><​i>​X-Men Legends</​i></​li>​
 +<​li><​i>​GTA:​ San Andreas</​i></​li></​ul>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Drama-icon.svg/​30px-Drama-icon.svg.png"​ width="​30"​ height="​21"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Drama-icon.svg/​45px-Drama-icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Drama-icon.svg/​60px-Drama-icon.svg.png 2x" data-file-width="​468"​ data-file-height="​335"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ về diễn viên này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181017084936
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 460/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9852/​2097152 bytes
 +Template argument size: 260/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.434 ​     1 -total
 + ​50.28% ​  ​51.506 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​34.38% ​  ​35.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n_h&​agrave;​i
 + ​32.65% ​  ​33.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​30.12% ​  ​30.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.45% ​  ​12.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n
 + ​10.83% ​  ​11.091 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.89%    8.087      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  5.53%    5.661      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.27%    4.375      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_musical_artist/​color
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262591-0!canonical and timestamp 20181017084936 and revision id 43279628
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
2264-andr-sogliuzzo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)