User Tools

Site Tools


2263-an-ph-d-ng-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2263-an-ph-d-ng-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​An Phí Dương Cổ</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​安费扬古</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​安費揚古</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Ānfèiyánggǔ</​span></​i>,​ 1559-1622) là người thuộc Tương Lam kỳ, Giác Nhĩ Sát thị, con trai của Hoàn Bố Lộc, là một trong ngũ đại thần khai quốc của Hậu Kim. Ông đi theo Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích từ thời kỳ thiếu niên, trung thành và lập nhiều chiến công.
 +</​p><​p>​An Phí Dương Cổ đã cùng Nỗ Nhĩ Cách Xích đánh trận đầu tiên, chinh phạt Ni Kham Ngoại Lan và chiếm thành Đồ Luân. Lập nhiều chiến công trong các trận đánh để thống nhất Kiến Châu Nữ Chân. Tháng 6 năm 1593, ông theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích chinh thảo Giai Tề trại của Cáp Đạt bộ thuộc Hải Tây Nữ Chân, quân Kiến Châu toàn thắng, sau đó khải hoàn. Trên đường trở về, Cáp Đạt bối lặc Mạnh Cách Bố Lộc đem theo kị binh truy kích quân Kiến Châu. Trọng trận này, An Phí Dương Cổ đã tận tay trảm bốn kị binh. Trong khi hỗn chiến, Nỗ Nhĩ Cáp Xích bắn tên trúng Mạnh Cách Bố Lộc, Cáp Đạt bị đánh bại. Nỗ nhĩ Cáp Xích ban thưởng cho An Phí Dương Cổ, ban hiệu Thạc Ông Khoa La Ba Đồ Lỗ. Tháng 9, ông theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích đại phá liên quân cửu bộ do Diệp Hách dẫn đầu. Tháng 9 năm 1599, diệp Cáp Đạt.
 +</​p><​p>​Tháng 1 năm 1613, trong trận đánh Ô Lạp bộ của Hải Tây Nữ Chân, An Phí Dương Cổ cầm quân kỳ đầu tiên lên thành. Tháng 4 năm Thiên Mệnh thứ 3 (1618), Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh Phủ Thuận, tổng binh nhà Minh phân thành tam lộ chi viện, An Phí Dương Cổ đánh cánh quân tả lộ và toàn thắng. Năm Thiên Mệnh thứ 4, trọng trận Tát Nhĩ Hử, phá tan quân của kinh lược nhà Minh là Dương Hạo (楊鎬), diệt Diệp Hách. Năm thứ 6, ông theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh chiếm Thẩm Dương rồi Liêu Dương. Tháng 7 năm Thiên Mệnh thứ 7, An Phí Dương Cổ bị bệnh mất, thọ 64 tuổi. Năm Thuận Trị thứ 16, tuy thụy cho ông là "Mẫn Tráng",​ lập bia ghi chép công lao.
 +</​p><​p>​Ông có ba người con trai Đạt Nhĩ Đại, A Nhĩ Đại, Thạc Nhĩ Huy, đều có công lao.
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181010155256
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.344 seconds
 +Preprocessor visited node count: 151/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3736/​2097152 bytes
 +Template argument size: 24/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 299.725 ​     1 -total
 + ​80.44% ​ 241.100 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.15% ​  ​39.403 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  3.29%    9.873      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  1.66%    4.980      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.81%    2.440      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263472-0!canonical and timestamp 20181010155256 and revision id 25934356
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2263-an-ph-d-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)