User Tools

Site Tools


2261-an-ninh-qu-ng-ninh-qu-ng-b-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2261-an-ninh-qu-ng-ninh-qu-ng-b-nh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem An Ninh.</​div>​
 +<​p><​b>​An Ninh</​b>​ là một xã thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã An Ninh có diện tích 19,​68 km²,​ dân số năm 1999 là 8988 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 457 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã An Ninh gồm các thôn: Thu Thừ, Kim Nại, Phúc Nhĩ, Cao Xuân, Đại Hữu, Phúc Lương, Gia Cốc(Phúc Lương và Gia Cốc nay hợp thành thôn Thống Nhất), Hoành Phổ, Vinh Lộc (Hoành Phổ và Vinh Lộc nay là thôn Hoành Vinh), là xã có diện tích và dân số lớn nhất huyện Quảng Ninh. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi
 +</​p><​p>​Phía nam giáp xã Vạn Ninh, Phía đông giáp sông Kiến Giang, phía đông bắc giáp xã Tân Ninh, phí bắc giáp xã Xuân Ninh, phía tây giáp xã Trường Xuân. trên địa bàn có đường Hồ Chí Minh (tuyến đông), đường sắt và quốc lộ 15A.
 +</​p><​p>​Dân số năm 2009 là 8829 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011071915
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.257 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1024/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 64066/​2097152 bytes
 +Template argument size: 831/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1944/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.29 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 185.797 ​     1 -total
 + ​60.68% ​ 112.742 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.76% ​ 101.749 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.30% ​  ​43.299 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.11% ​  ​31.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.31% ​  ​28.445 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.26% ​  ​24.637 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Qu&#​7843;​ng_B&​igrave;​nh
 + ​12.78% ​  ​23.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.03%   ​11.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.20%    9.665      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264368-0!canonical and timestamp 20181011071915 and revision id 40702537
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2261-an-ninh-qu-ng-ninh-qu-ng-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)