User Tools

Site Tools


2257-amphilophus-citrinellus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2257-amphilophus-citrinellus-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Amphilophus citrinellus</​b></​i>​ là một loài cá trong chi <​i>​Amphilophus</​i>​ thuộc họ Cá hoàng đế đặc hữu sông San Juan và các vùng nước phụ cận ở Costa Rica và Nicaragua. Loài cá này được nuôi làm cảnh với tên thương mại là cá hoàng đế Midas. Chúng là loài ăn tạp và thức ăn của chúng là các chất thực vật, động vật thân mềm và cá nhỏ.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​FishBase (2006) Eds. Froese, R. and D. Pauly. World Wide Web electronic publication. fishbase.org version (07/​2006).</​li></​ul>​
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181017085344
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.286 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1361/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14607/​2097152 bytes
 +Template argument size: 952/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 256.641 ​     1 -total
 + ​66.14% ​ 169.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​41.79% ​ 107.243 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.20% ​  ​64.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​20.97% ​  ​53.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.94% ​  ​28.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.23%   ​21.134 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  6.20%   ​15.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cichlidae-stub
 +  4.84%   ​12.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.34%    6.000      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1269102-0!canonical and timestamp 20181017085344 and revision id 25472369
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2257-amphilophus-citrinellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)