User Tools

Site Tools


2255-amatitlania-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2255-amatitlania-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Amatitlania</​b></​i>​ là một chi cá Trung Mỹ trong phân họ Cichlasomatinae thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này có 4 loài. Chi này có quan hệ gần với <​i>​Archocentrus</​i>​ và <​i>​Cryptoheros</​i>,​ và có các loài trước đây đặt ở các chi này. Chi được tạo dựng bởi Juan Schmitter-Soto năm 2007 dựa vào một nghiên cứu phức hợp loài <​i>​Archocentrus</​i>​.<​sup id="​cite_ref-pfk_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2008 do Oldrich Rica đã đề xuất rằng tất cả các loài trong <​i>​Cryptohero</​i>​ và <​i>​Amatitlania</​i>​ nên được chuyển vào chi <​i>​Hypsophrys</​i>​.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181012171935
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1476/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14522/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1066/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2129/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.7 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 178.024 ​     1 -total
 + ​54.33% ​  ​96.726 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​24.20% ​  ​43.074 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.47% ​  ​38.214 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.64% ​  ​29.625 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.70% ​  ​24.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.83% ​  ​19.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.73%   ​13.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Perciformes-stub
 +  6.39%   ​11.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.22%    7.510      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1269100-0!canonical and timestamp 20181012171935 and revision id 40758364
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2255-amatitlania-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)