User Tools

Site Tools


2255-amatitlania-la-gi

Amatitlania là một chi cá Trung Mỹ trong phân họ Cichlasomatinae thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này có 4 loài. Chi này có quan hệ gần với ArchocentrusCryptoheros, và có các loài trước đây đặt ở các chi này. Chi được tạo dựng bởi Juan Schmitter-Soto năm 2007 dựa vào một nghiên cứu phức hợp loài Archocentrus.[1] Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2008 do Oldrich Rica đã đề xuất rằng tất cả các loài trong CryptoheroAmatitlania nên được chuyển vào chi Hypsophrys.[2]

2255-amatitlania-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)