User Tools

Site Tools


2253-almanac-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2253-almanac-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Calendarium_cracoviense.jpg/​250px-Calendarium_cracoviense.jpg"​ width="​250"​ height="​334"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​9d/​Calendarium_cracoviense.jpg 1.5x" data-file-width="​334"​ data-file-height="​446"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​b>​Calendarium cracoviense</​b>,​ một cuốn almanac cho năm 1474</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Almanac</​b>​ (tiếng Anh còn viết là <​b>​almanack</​b>​ và <​b>​almanach</​b>,​ tiếng Việt đọc là an-ma-nách,​ nghĩa là <​i>​niên lịch</​i>​ hoặc <​i>​niên giám</​i>​) là một ấn phẩm xuất bản hằng năm cung cấp những thông tin như là thông tin dự báo thời tiết, thời vụ nông nghiệp, bảng thủy triều và những thông tin được sắp xếp thành bảng và cột theo thứ tự ngày tháng. Những sự kiện thiên văn học và những số liệu thống kê khác cũng được trình bày trong almanac như là thời gian mọc và lặn của mặt trời và mặt trăng, nhật thực, giờ nước lên, các dịp lễ lạt của nhà thờ, các phiên tòa của toà án, các mốc thời gian, và v.v...
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Almanac</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181011073644
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.081 seconds
 +Preprocessor visited node count: 200/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6206/​2097152 bytes
 +Template argument size: 373/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​58.821 ​     1 -total
 + ​50.07% ​  ​29.453 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 + ​43.41% ​  ​25.532 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​38.44% ​  ​22.608 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​35.53% ​  ​20.901 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​32.06% ​  ​18.860 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​17.78% ​  ​10.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.85%    5.207      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Britannica
 +  5.66%    3.328      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​En_icon
 +  5.05%    2.968      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266484-0!canonical and timestamp 20181011073644 and revision id 37095335
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2253-almanac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)