User Tools

Site Tools


2249-agoda-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2249-agoda-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Agoda</​b>​ là một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến cho các khách sạn tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ với văn phòng hiện có ở Singapore, Băng Cốc, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Phuket, Bali, Sydney, Tokyo, Seoul, Bắc Kinh, Thượng Hải, và Manila.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Công ty được sáng lập bởi cuối những năm 90 dưới tên gọi PlanetHoliday.com. ​ Ý tưởng ban đầu là sử dụng ​ sức mạnh đang phát triển của công cụ tìm kiếm nhằm lấp vào chỗ trống của nguồn thông tin khách sạn và du lịch. PlanetHoliday ​ đã là trang web đặt phòng trực tuyến đầu tiên trong ngành công nghiệp đầy tiềm năng mà sau này trở thành ngành kinh doanh thu về triệu đô. 
 +</​p><​p>​Kenny,​ đến từ Long Island, New York,  chuyến đến sống ở Thái Lan đầu những năm 90 và xây dựng trang web với số lượng nhân viên khiêm tốn ở đảo Phuket.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>  ​
 +Năm 2002, văn phòng chuyển từ Phuket đến Băng Cốc và vào năm 2003, trang web PrecisionReservations.com trở thành trang web đối tác để bán đặt phòng thông qua các trang web liên kết. Sau đó vào năm 2005, PlanetHoliday.com và PrecisionReservations.com được sáp nhập dưới tên công ty Agoda Pte. Ltd.
 +</p>
 +
 +<​p>​Vào tháng 11 năm 2007, Công ty Agoda được mua lại bởi Priceline.com (NASDAQ: PCLN) trở thành lần thứ ba mua lại quốc tế.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Hiện tại đã có hơn 600 nhân viên và giúp khách hàng tìm kiếm khách sạn bằng 37 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung Quốc (Phồn thể và giản thể), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, trong số những ngôn ngữ khác. ​
 +</p>
 +
 +<​p>​Agoda đã giành được giải trang web cung cấp nơi nghỉ ngơi tốt nhất trong cuộc bình chọn của Travelmole Web Asia năm 2008.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181011133256
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.065 seconds
 +Preprocessor visited node count: 174/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5101/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3533/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.73 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​  ​47.713 ​     1 -total
 + ​81.89% ​  ​39.070 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262154-0!canonical and timestamp 20181011133256 and revision id 40638203
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2249-agoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)