User Tools

Site Tools


2247-aequidens-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2247-aequidens-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Aequidens</​b>​ là một chi trong phân họ Cichlasomatinae thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này được định nghĩa lỏng lẻo, và là chi có thể mang tính đa ngành. Nhiều loài đã được dời qua các chi khác như <​i>​Bujurquina</​i>,​ <​i>​Laetacara</​i>,​ <​i>​Tahuantinsuyoa</​i>​ (Kullander, 1986), <​i>​Krobia</​i>​ và <​i>​Cleithracara</​i>​ (Kullander &amp; Nijssen, 1989). Hai loài được mua bán phổ biến làm cá cảnh gồm <​i>​Aequidens rivulatus</​i>​ và <​i>​Aequidens pulcher</​i>​. Các loài trong chi này sinh sống ở lưu vực sông Amazon và các phụ lưu ở Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador và các con sông ở Guiana. Chúng sống trong môi trường nước ngọt.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​p>​Guide to the south American Cichlidae
 +California Academy of Sciences, access date 2008-12-29
 +</p>
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181011202631
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.198 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1365/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9357/​2097152 bytes
 +Template argument size: 888/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,022 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.542 ​     1 -total
 + ​89.23% ​ 151.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​56.54% ​  ​95.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.57% ​  ​19.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.01% ​  ​18.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  8.51%   ​14.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Perciformes-stub
 +  6.90%   ​11.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.13%    7.008      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italic_title
 +  3.68%    6.246      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.50%    5.938      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1269098-0!canonical and timestamp 20181011202631 and revision id 22421718
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2247-aequidens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)