User Tools

Site Tools


2246-acaronia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2246-acaronia-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Acaronia</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Acaronia vulpinus.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Acaronia_vulpinus.jpg/​280px-Acaronia_vulpinus.jpg"​ width="​280"​ height="​171"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Acaronia_vulpinus.jpg/​420px-Acaronia_vulpinus.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Acaronia_vulpinus.jpg/​560px-Acaronia_vulpinus.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​976"/><​div><​i>​Acaronia vulpinus</​i></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Actinopterygii</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Perciformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cichlidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Acaronia</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Myers,​ 1940</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Acaronia nassa</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Acaronia vultuosa</​i></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Acaronia</​b>​ là một chi trong phân họ Cichlasomatinae thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này có 2 loài. Các loài trong chi này sinh sống ở lưu vực sông Amazon, sông Orinoco.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Acaronia tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Acaronia (TSN 648031) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​li></​ul>​
 +<​ul><​li><​span class="​citation web">​“The Basketmouth Cichlid: Acaronia nassa (Heckel 1840),”. The Ciclid Room Companion.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAcaronia&​amp;​rft.btitle=The+Basketmouth+Cichlid%3A+Acaronia+nassa+%28Heckel+1840%29%2C&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Ciclid+Room+Companion&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cichlidae.com%2Farticle.php%3Fid%3D58&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​40px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg"​ width="​40"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​60px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​80px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg 2x" data-file-width="​254"​ data-file-height="​138"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề bộ Cá vược ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011202630
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.236 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1451/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12004/​2097152 bytes
 +Template argument size: 974/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 202.707 ​     1 -total
 + ​55.00% ​ 111.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.32% ​  ​61.458 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.04% ​  ​30.495 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.18% ​  ​24.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.43%   ​19.122 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italic_title
 +  9.01%   ​18.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Perciformes-stub
 +  7.12%   ​14.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.27%   ​10.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.06%    8.231      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1269095-0!canonical and timestamp 20181011202630 and revision id 31016860
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
2246-acaronia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)