User Tools

Site Tools


2235--wi-tniki-g-rne-la-gi

Świątniki Górne là một thị trấn thuộc huyện Krakowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 4 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2204 người và mật độ 496 người/km².[1]

2235--wi-tniki-g-rne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)