User Tools

Site Tools


2218--omianki-la-gi

Łomianki là một thị trấn thuộc huyện Warszawski Zachodni, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 8 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16637 người và mật độ 1981 người/km².[1]

2218--omianki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)